kontaktní informace:
YWCA v ČR, sekretariát

telefon: (+420) 721 883 292
e-mail: kozderova@ywca.czYWCA v ČR je podporována MPSV, MHMP a m.č. Praha 10

O nás

Y.W.C.A. (Young Women’s Christian Association = Křesťanské sdružení mladých žen) je celosvětová organizace založená v roce 1855 v Londýně jako dobročinná, sociální a vzdělávající organizace pro ženy s křesťanským zaměřením. Dnes sdružuje přes 25,000.000 žen a dívek ve 122 zemích celého světa.

YWCA v České republice je nestátní nezisková organizace a již více než 20 let se zaměřuje na děti, matky na mateřské dovolené a seniory, tedy na podporu rodin ve všech jejích podobách formou nabídky volnočasových a zájmových aktivit. Pracuje pravidelně po celý školní rok a během školních prázdnin organizuje letní rodinné tábory. Pro své členy vydává vlastní měsíčník “Pražský informační bulletin“ a účastní se mezinárodních akcí nebo je spolupořádá. YWCA organizuje činnost během roku v menších skupinkách, kde se rychle a přirozeně vytváří rodinná atmosféra a kde lektorky mohou uplatňovat individuální přístup. Naopak jednorázové akce (procházky, výlety, besídky, divadélka apod.) a rodinné tábory připravuje YWCA pro klientelu ze všech kroužků, kurzu a klubů, aby se vzájemně poznaly a navázaly spolu užší vztahy a přátelství.

Více informací o naší činnosti můžete získat ve výroční zprávě za rok 2013, která je ke stažení zde Výroční zpráva YWCA 2013

V Seniorklubu se seniorky pravidelně setkávají a besedují se zajímavými hosty, ale také pořádají společné oslavy vánoc, Dne matek či seniorů či významných jubileí svých členek. Pořádají seniorské zájezdy i dobročinné akce jako je předvánoční bazar a tombola. Mohou se zúčastňovat také rehabilitačních cvičení, kurzů šití nebo německé konverzace.

 

Něco málo z historie

Do naší vlasti přivezla myšlenky YWCA v roce 1919 PhDr. Alice Masaryková, která se s tímto hnutím seznámila během pobytu v USA. První předsedkyní se stala v roce 1920 vnučka spisovatelky Boženy Němcové – Marie Záhořová (1885-1930). Od počátku existence YWCA byly členkami Výboru přední ženy veřejného života naší vlasti, jako např. Hana Benešová nebo Dr. Milada Horáková; čestnou předsedkyní byla i Olga Havlová.

Svoje první a poslední vlastní sídlo měla YWCA v Žitné ulici č. 12 na Praze 2 – Nové Město (otevřeno v roce 1929). Postupně pak byly zřízeny po celé republice její pobočky. V první polovině 20. století měla YWCA v Československu řadu objektů a táborových základen s víc jak 10 tisíci členek. Řadila se tak mezi nejvýznamnější spolky u nás.

YWCA musela svou činnost ukončit nejprve v roce 1943 (za války v její budově sídlilo gestapo) a pak v roce 1951 (dům připadl ČSM, resp. SSM jako Juniorhotel) na téměř 40 let. Po obnově na jaře 1990 začala působit opět v domě v Žitné ulici. V létě 1998 se však musela vystěhovat. Následovalo sedm let, kdy YWCA omezovala svou činnost, protože měla k dispozici jen malé a nevyhovující prostory. Od srpna 1998 začala působit YWCA na Praze 10. Nejdříve to bylo v části tzv. „Vršovického zámečku“ a od poloviny roku 2002 v pronajatých nebytových prostorách činžovního domu v Rybalkově ulici č. 33/186 (naproti Havlíčkovým sadům, resp. Gröbovce).

Zatímco původně byla YWCA výhradně spolkem pro dívky a mladé ženy, tak dnes je občanským sdružením pro všechny, bez jakýchkoliv rozdílů. Rozhodovací právo si však ponechaly ženy jen pro sebe.

YWCA se nepřetržitě od r. 1990 zaměřuje na předškoláky, matky na mateřské dovolené, na seniory a na podporu rodin ve všech jejích podobách. Základním projektem YWCA je RODINNÉ CENTRUM, které má již 19-letou tradici.

Programová nabídka YWCA je určena členům i nečlenům, tzn. všechny aktivity jsou otevřené pro neorganizovanou veřejnost.

Posláním YWCA je harmonicky a komplexně rozvíjet osobnost dítěte, mládeže i dospělých a spolupůsobit s rodinou a školou na rozšiřování zájmů svých členů a na přátelství po celém světě.

Činnost YWCA v ČR vychází ze základního principu světové ústavy YWCA: Žít životem lásky a služby bližním.

Základním cílem je přímá, pravidelná a celoroční práce s dětmi a mládeží, t.j. celkový duchovní, duševní a fyzický rozvoj mladých lidí v samostatné, zodpovědné a morálně čisté osobnosti tak, aby byly schopny po celý svůj život plnit své povinnosti v duchu principů demokracie, humanismu a ekumenismu.

O splnění svých cílů usiluje YWCA těmito prostředky:

  • zpřístupněním všem, kdo chtějí žít podle její báze s důrazem na nadřazenost duchovních hodnot nad materiálními
  • usilováním o soulad mezi lidmi, o zkvalitňování mezilidských vztahů, mezinárodní porozumění a o naplňování příslušných právních norem
  • účastí na domácích i zahraničních charitativních akcí
  • organizováním své činnosti v kroužcích, klubech, kurzech a ve sportovních oddílech
  • přípravou členů na odpovědné plnění odlišných, základních životních (společenských a sociálních) rolí žen a mužů, které považuje za rovnocenné, nezastupitelné, navzájem se doplňující a obohacující
  • rozvojem tvořivosti, adaptability a zdravé sebedůvěry
  • tábory
  • přednáškami, semináři, vč. zahraničních akcí
  • časopisem…